#Haikai Challenge #152 (8/16/20): katydid (kirigirisu), A #Haiku Sequence

This week, Frank J. Tassone's Haikai Challenges asks us to write a haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, renga, etc.) that alludes to the katydid (kirigirisu). Here’s how the challenge works:1. write the haikai poem of your choice.2. post the link of your post to Mister Linky.3. pingback by posting the… Continue reading #Haikai Challenge #152 (8/16/20): katydid (kirigirisu), A #Haiku Sequence